Publications

Omslag water en ruimte lr

Author

Marjan Hidding, Maarten van der Vlist

ISBN code

9491937111

Size

285 pagina's

Prijs (gedrukte versie)

€ 35,00

Redactie: Marjan Hidding & Maarten van der Vlist

In de afgelopen jaren is een fors aantal bruggen geslagen tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer. Dat biedt in tal van opzichten nieuwe perspectieven voor het omgaan met ruimte en water. Dat komt tot uitdrukking in de titel van deze tweede druk: 'Ruimte en Water, planningsperspectieven voor de Nederlandse delta'.

Wat is er inhoudelijk aan het boek veranderd? De uitgave uit 2003 weer-spiegelde de opgaven zoals ze toen werden gezien. Inmiddels zijn we enkele jaren verder. De overstroming van New Orleans als gevolg van de orkaan Katrina op 29 augustus 2005 en de dramatische nasleep daarvan zowel in menselijke zin als beleidsmatige zin zette de kustveiligheid van Nederland op de agenda. Maandenlang was New Orleans in het nieuws en de Nederlandse betrokkenheid, zowel van overheidszijde als van het bedrijfsleven en de advieswereld was en is nog steeds groot. De vraag drong zich al snel op 'kan dit ook in Nederland gebeuren'? Het antwoord van de regering daarop was negatief, maar… wat als … is Nederland dan voorbereid? Daarmee stond het vraagstuk van de kustveiligheid weer hoog op de agenda en in het najaar van 2007 heeft het kabinet de staatscommissie 'Duurzame kustveiligheid' ingesteld, die in de zomer van 2008 heeft gerapporteerd en waarvan de aanbevelingen grotendeels zijn overgenomen in het Ontwerp Nationaal Waterplan van december 2008. Daarom is een nieuw hoofdstuk over de kustveiligheid opgenomen.

De overstroming van New Orleans heeft niet alleen de kustveiligheid in engere zin op de agenda gezet, maar ook de veiligheid van deltagebieden in zijn algemeenheid. Tegen die achtergrond is er voor gekozen in deze versie een hoofdstuk op te nemen waarin de relatie tussen waterveiligheid en verstedelijking van diverse Rode Delta´s in de wereld wordt geanalyseerd.

In de ruimtelijke planning hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan sinds 2003. Dat komt naar voren in diverse hoofdstukken zoals ruimtelijke concepten op waterbasis, maar ook in het nieuwe hoofdstuk over ruimtelijke inrichting en water waarin de noodzaak van een deltaplanologie wordt bepleit. Het vervangt het hoofdstuk over aquaplanning.

Ook in het samenspel tussen de wereld van de ruimtelijke ordening en het waterbeheer zijn veranderingen opgetreden. De frontlinie van vernieuwingen wordt niet langer gevormd door de provinciale omgevingsplannen – die zijn inmiddels reguliere praktijk – maar is verplaatst naar coalitievorming bij gebiedsgerichte planvorming. Het hoofdstuk over coalitievorming bij provinciale omgevingsplannen is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is het hoofdstuk ´gebiedsgerichte benadering van water en ruimte´ gekomen.

Bulkafname via Printing on demand

Wilt u meer dan 50 gedrukte exemplaren bestellen? Afhankelijk van het aantal gewenste exemplaren van het boek kunnen we hiervoor een voordelige drukprijs berekenen. We kunnen via printen on demand meestal binnen een week leveren.

Neem hiervoor contact op via: info@inplanning.eu