Publications

Bw plandag2023 cover

Author

Onder redactie van Geiske Bouma, Lieve Custers en David Dooghe

Size

256 pagina's

DOI code

10.17418/B.2023.Plandag

Terwijl de wereld om ons heen sneller dan ooit lijkt te veranderen, is veel ruimtelijk beleid nog gestoeld op snel verouderende visies of concepten. In de decade of action moeten we er voor zorgen dat ruimtelijke ontwikkeling duurzame en toekomstgericht oplossingen biedt aan de grote uitdagingen waar onze wereld voor staat. Het is nooit of nu!

Thema Nooit of Nu! – Afbouwen om op te bouwen

We beschikken inmiddels over een rijk gevulde (digitale) boekenkast met studierapporten.

De opgaven voor de ruimtelijke ontwikkeling in de Lage Landen zijn daarmee ondertussen wel duidelijk. Een lezing hiervan geeft ons een goede indruk hoe de ruimtelijke organisatie zich verhoudt tot opgaven rond bijvoorbeeld klimaat, energie, biodiversiteit, wonen, bereikbaarheid of voedselproductie. Ook aan beleidsvisie is er geen gebrek. De centrale overheden in zowel Nederland als Vlaanderen zijn al meer dan tien jaar bezig met de ontwikkeling van respectievelijk de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Beide beleids- plannen formuleren een zeer gelijkaardig ontwikkelingsperspectief: we moeten zuinig omgaan met de open ruimte, we verdichten in goed gelegen knooppunten, we maken meer ruimte voor de natuur en het winnen van duurzame energie, we mengen functies zoveel mogelijk, we zorgen voor meer klimaatbestendigheid en omgevingskwaliteit, en meer. Echter, hoe slagen we erin om op basis van deze beleidsplannen ook structurele verandering in gang te zetten?

Naast het hoofdthema is in twee parallelle namiddagsessies een diversiteit aan onderwerpen aangesneden. Deze onderwerpen kunnen worden beschouwd als de vlaggen die een zeer verscheiden lading voor discussie tussen Nederlandse en Vlaamse planners dekken.

We gaan in dit Plandagboek in op het vraagstuk Nooit of nu vanuit verschillende perspectieven:

– Nooit of nu mensen meenemen

– Nooit of nu ruimte en energie koppelen

– Nooit of nu aanpakken vanuit systeemanalyse

– Nooit of nu verbeelden

– Nooit of nu private middelen aanwenden

– Nooit of nu het regime veranderen

– Nooit of nu persoonlijk versus kunstmatig bevragen

In dit boek vindt u de verschillende bijdragen voor de PlanDag 2023. De inzendingen van papers, opinies en praktijkbijdragen in deze bundel zijn geordend naar de themasessies op de PlanDag. Een overzicht van bijdragen op alfabetische volgorde naar auteur vindt u onder 'overzicht abstracts'.

Meer informatie over de Plandag op plandag.net