Omgevingswet

Urban green policy

Author

Esmee Ruland MSc

Publisher

Wageningen University & Research

Year

2018

Een Kamerbrief uit 2016 over de Omgevingsvisie Pilots beveelt aan dat gemeenten voor meer integrale Omgevingsvisies problemen centraal dienen te stellen. In deze MSc Thesis is onderzocht hoe problemen omtrent stedelijk groen worden gepresenteerd in het meest recente en relevante beleid van drie Nederlandse gemeenten: Amersfoort, Haarlem en Utrecht. Het betreft een beleidsdocumentenanalyse en interviews met ambtenaren. Belangrijkste uitkomst is dat gemeenten de problemen niet duidelijk weten te formuleren. Het gewenste eindbeeld en bepaalde concepten rondom stedelijk groen, zoals 'Nature Based Solutions', staan centraal als de oplossing. Gevolg is dat het oncontroleerbaar is of dit beleid effectief en allesomvattend is, want onduidelijk is in hoeverre de voorgestelde oplossingen passen bij geïdentificeerde problemen en oorzaken. Aanbeveling is om eerst concreet te maken wat als problemen, oorzaken en oplossingen omtrent stedelijk groen wordt gezien. Daarbij is het belangrijk om de ideeën achter de omarmde concepten te benoemen en bediscussieerbaar te maken.

English abstract

A letter to the Dutch Parliament of 2016 about the Environmental Vision Pilots recommends municipalities to focus on problems for more integrated Environmental Visions. This MSc Thesis examines how problems concerning urban green are presented in the most recent and relevant policies of three Dutch municipalities: Amersfoort, Haarlem and Utrecht. The research focusses on a policy document analysis and interviews with officials. Main outcome is that municipalities do not formulate the problems clearly. The desired final image and certain concepts concerning urban green, such as 'Nature Based Solutions', are centralised and presented as the solution. As a consequence, it cannot be checked whether the policy is effective and comprehensive, because it is unclear to what extent the proposed solutions fit to problems and causes identified. Recommendation is to first concretise what is seen as problems, causes and solutionsconcerning urban green. This includes discussing and formulating the ideas behind embraced concepts.