Omgevingswet

Omgevingswet samenspel overheden

Author

Anne Geertje Bouman

Publisher

University of Groningen

Year

2019

In 2021 zal de Omgevingswet van kracht gaan. Het idee achter deze vernieuwende wet is meer beslissingsvrijheid voor lagere overheden. Bij grensoverschrijdende vraagstukken, zoals de energietransitie, blijft samenwerking tussen overheden van belang. Met een pilot van het instrument van de Omgevingswet, de omgevingsvisie, heeft provincie Groningen als doel om 300 Megawatt aan zonne-energie op te wekken in 2020. Vanwege de verschuiving van verantwoordelijkheid liggen veel zonnepark initiatieven nu bij gemeentes. De hoofdvraag luidt als volgt: Welke factoren van het partnerschapsmodel komen naar voren bij de samenwerking tussen de provincie Groningen en haar gemeentes bij het instrument van de Omgevingswet, de pilot omgevingsvisie, met betrekking tot grootschalige zonneparken? Uit de resultaten blijkt dat werken binnen een duidelijk institutioneel raamwerk erg van belang is, daarnaast zijn karakteriserende factoren wat betreft politieke hulpbronnen voor gemeentes 'lokale expertise' en voor de provincie 'legitimiteit' en 'financiële middelen'. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat er nog te weinig kennis is over de Omgevingswet.

English summary

In 2021 the new Dutch Environmental Law will be implemented. The idea behind this law is that lower governments get more decision capacity. But with cross-border issues, collaboration between governments remains important. With a pilot of the 'Omgevingsvisie' Groningen has as goal to produce 300 Megawatt energy through large solarparks, this before 2020. This shift of decision capacity results in more responsibility for the municipalities. The main question is: Which factors of 'het partnerschapsmodel' appear with the collaboration between province of Groningen and her municipalities with 'de Omgevingsvisie' concerning large solarparks? The results show the importance of a clear institutional framework. Besides this, the characterizing factors of 'politieke hulpbronnen' for municipalities are 'locale knowledge' and for the province 'legitimacy' and 'financial resources'. Another finding is that there is not enough knowledge about the 'Omgevingswet.'