omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingsregeling gepubliceerd

De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is op 22 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is het eerste wetgevingsproduct dat volgens de nieuwe standaard voor digitale publicaties is bekendgemaakt.

2014 09 energie renovatie1 4681 1920 1

De Omgevingsregeling van de Omgevingswet gepubliceerd

De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is op 22 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is het eerste wetgevingsproduct dat volgens de nieuwe standaard voor digitale publicaties is bekendgemaakt. Nieuw is dat met een viewer heel gedetailleerd kan worden ingezoomd op een kaartje: op achtertuin niveau nauwkeurig. De regeling draagt bij aan meer gebruiksgemak, harmonisatie van regels, minder lasten voor initiatiefnemers en overheden en betere besluitvorming.

De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en de basisbesluiten. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Gebruiksgemak

Een groot deel van de gebruiksvriendelijkheid ontstaat door het bundelen van veel verschillende regelingen in één regeling. De regels zijn geordend volgens de systematiek van de AMvB's. Dit komt de vindbaarheid en inzichtelijkheid voor alle gebruikers sterk ten goede. Bovendien blijven regels waar mogelijk hetzelfde en dus herkenbaar voor de gebruiker.

Daarnaast zijn de regels verduidelijkt, onder andere door de digitale ontsluiting van de in de regeling aangewezen en begrensde locaties. Voorheen bevatte de regelgeving kaarten in pdf-formaat. De digitale ontsluiting zorgt voor grotere nauwkeurigheid en is gebruiksvriendelijker, doordat je bijvoorbeeld kunt inzoomen.

Harmonisatie

Harmonisatie draagt bij aan een grotere inzichtelijkheid van de regels. Het is uitgevoerd voor veel onderwerpen in de regeling. Zo gelden voor initiatiefnemers en voor bestuursorganen straks dezelfde meet- en rekenmethoden. Daardoor berekent iedereen de waarden voor geur, geluid, trillingen en externe veiligheid op dezelfde manier.

Minder lasten voor initiatiefnemers en overheden

Behalve de verbetering van het gebruiksgemak en de harmonisatie van de regels leidt de Omgevingsregeling tot een vermindering van de lasten. Waar mogelijk zijn de aanvraagvereisten zo specifiek mogelijk per activiteit uitgewerkt. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor initiatiefnemers en beschikt het bevoegd gezag snel over de benodigde informatie. Hierdoor is er minder kans op 'overvragen van informatie' en vertraging.

Betere besluitvorming

In de Omgevingsregeling is de zogenoemde 'aanvraagvereiste participatie' opgenomen om initiatiefnemers te stimuleren om aan participatie te doen. Vroegtijdig betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere besluiten.

De regeling kent zes thema's: Grenzen van locaties, Regels voor activiteiten, Gegevensverstrekking, Meet- en rekenmethoden voor besluiten, Monitoring en informatieverplichtingen en Financiële bepalingen. Tot slot bevat de Omgevingsregeling regels voor het berekenen van de plankosten van gebiedsontwikkelingen en de leges voor de vergunningverlening door het Rijk.

De Omgevingsregeling wordt aangevuld met en gewijzigd door de regels uit de Invoeringsregeling en Aanvullingsregelingen als deze zijn vastgesteld.