Omgevingswet

Schermafbeelding 2019 02 25 om 11.11.10

Author

W.D.X. (Wietse) Bruinsma

Publisher

Universiteit Utrecht

Year

2017

Via dit onderzoek is meer inzicht verkregen in hoeverre regionale (omgevings)visies kunnen bijdragen aan het realiseren van een betere aansluiting tussen het niveau waarop beleid wordt gevormd en het niveau waarop beleidsvraagstukken spelen. Ook is de wijze waarop partijen samenwerken bij het opstellen van regionale (omgevings)visies en hoe dit zich verhoudt tot de uitgangspunten van de Omgevingswet onderzocht. De conclusie is dat regionale (omgevings)visies in de onderzochte cases leiden tot een betere schaalaansluiting. De Omgevingswet zelf levert hier echter geen bijdrage aan. Dit omdat slechts één omgevingsvisie per gemeente/provincie is toegestaan. De wijze waarop overheden en andere partijen met elkaar samenwerken bij het opstellen van deze visies sluit vaak wel goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. Op specifieke onderdelen zoals grip houden op het proces door overheden en het vergroten van interacties tussen maatschappelijke- en marktpartijen onderling valt nog wel veel te winnen.

English abstract

Through this research, more insight has been gained into the extent to which regional (environmental) strategies can contribute to reduce the gap between the level at which policy is formed and the level at which policy issues play a role. The way in which parties work together to draw up regional (environmental) strategies and how this relates to the principles of the Environment and Planning Act is also examined. The conclusion is that regional (environmental) strategies in the examined case studies reduce the regional gap. However, the Environment and Planning Actitself does not contribute to this. This is because only one environmental strategy per municipality/province is permitted. The way in which governments and other parties cooperate with each other when drafting these strategies often fits in well with the principles of the Environment and Planning Act. On specific aspects such as keeping control on the process by governments and increasing interactions between other actors there is still a lot to be gained.